Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim  Bilişim Sistemleri  (Management Information Systems) bir yöntem, bir yaklaşım, bir işlem, bir örgüt, bir sistem ve olarak nitelendirilir. Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili çeşitli yazarlar tarafından değişik tanımlar yapılmıştır. Etkin bir yönetim, eksiksiz, doğru ve zamanında sağlanan bilgilerle işlerlik kazanabilmektedir. Bir işletmede yönetimin bilgi gereksiniminin sürekli bir biçimde karşılanması, bir anlamda Yönetim Bilişim Sistemleri‘nin kurulması ile olasıdır, kabul edilmiş evrensel bir tanımı yoktur. En genel tanımıyla bilgi ve karar sistemi, bilgisayar tabanlı bilgi sistemi olarak bilinir. Yönetim Bilişim Sistemleri kavramının birden fazla tanımı vardır.
En yalın haliyle, “Örgüt içi ve dışı çevreden aldığı ham verileri toplayan, filtreden geçiren ve bunları birer anlamlı bilgi haline getirdikten sonra yöneticilere sunan bir sistemdir.” şeklinde yapılabilir, örgüt yönetiminde kullanılan bilgilerin işlenmesi ve iletilmesini sağlayan sistemdir.
Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili yapılan tanımları üç ana grupta toplamaktadır:  

Bir donanım düzeni olarak gören tanımlarda Yönetim Bilişim Sistemleri, yöneticilere çeşitli çevre birimleriyle bağlanmış bir bilgisayar sistemi ya da bir merkezi sistemin  çevre birimleri ile arasındaki ağ olarak tanımlanmaktadır.

Bir yazılım sistemi olarak gören tanımlarda, bir bilgisayarın bilgileri toplayarak işlemesini, saklamasını ve iletmesini sağlayacak bilgisayar programları ve kullanım yöntemleri topluluğu olarak tanımlamaktadır.

Bir sistem olarak gören tanımlarda, gerekli bilgileri zamanında vererek yönetim kararlarını destekleyen sistem olarak ele alınmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri’nin kapsamını ve amacını anlamanın daha iyi bir yolu da, aşağıda verilen  üç kısmın açıkça tanımlanması ile sağlanabilir.

YBS aşağıda verilen üç ana alanı içerir: 

1.Yönetim: Yönetim karar vermedir Yönetim Bilişim Sistemleri karar gereksinimlerini saptama ve destekleyici bilgi sağlama yoluyla karar verme sürecini desteklemek için vardır.

2.Bilgi: İyi karar vermenin gerekli malzemesi bilgidir. Bu yüzden, bilgi kaynakları belirlenmelidir. Bu kaynaklardan toplanan veriler işlenerek farklı düzeylerde bilgiye dönüştürülür.

3.Sistem: Belirli görevlerin gerçekleştirilmesi için organize edilmiş insanların, makinelerin ve yöntemlerin toplamıdır.

Yönetim Bilişim Sistem ve Özellikleri

Yönetim Bilişim Sistem ve Özellikleri

Yönetim Bilişim Sistemleri, bilgisayar temeline dayanan bütünleşik bir sistemidir. Her an ulaşılabilecek bilgiler, tek bir sistem tarafından değil birçok alt sistemin birleşimi tarafından işlenir ve insan ile bilgisayar arasında karşılıklı bir alışveriş ve etkileşim vardır. Bilgileri kullanıcının bilgisayara işleyeceğinden sistem analistleri ve tasarımcıların insanların davranışlarını hesaba katmaları gerekir.
Bilgiyi işleyecek ve kullanacak olan yöneticinin de bilgisayarlar ve Yönetim Bilişim Sistemleri’ndeki kullanımına ait temel konuları öğrenmesi gerekmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri temel özellikleri şöyle sıralanabilir:

Kontrol düzeyinde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış kararları destekler. Ayrıca üst yönetimin planlama amaçlarına da katkıda bulunur.
Genellikle raporlaştırmaya dönük ve kontrol odaklıdır.
Mevcut şirket verileri ve bu verilerin akışına dayanır.
Karar verme sürecine geçmişteki ve mevcut veriler yardımıyla katkıda bulunur.

Daha çok örgüt odaklıdır. İhtiyaç duyulan bilgi genellikle sabittir ve bilinmektedir. YBS, uzun bir analiz ve tasarım sürecini gerektirmektedir.
Veri / kayıt işleme fonksiyonlarını destekler.
Bütünleşik bir veritabanı kullanır ve fonksiyonel alanların çeşitliliğini destekler.
Yöneticilerin bilgiye kolay ve zamanında ulaşma imkanı sağlar.
Sadece yetkili şahısların erişimine imkân veren sistem güvenliği sağlar.
Günlük operasyonlarla ilgilenmez.
Genellikle yapısal kararların desteklenmesine yöneliktir.
Yöneticilere değişik raporlar sunar.
Öncelikle çevresel ya da dış olaylara değil, büyük ölçüde firma içi olaylara odaklanır